Algemene voorwaarden toneelvereniging Tejatergroep Snippers

1 Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Tejatergroep Snippers;
 2. Voorstelling: de georganiseerde gebeurtenis waarvoor Tejatergroep Snippers toegangsbewijzen uitgeeft;
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Tejatergroep Snippers een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Voorstelling;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tejatergroep Snippers en Klant;
 5. Toegangsbewijs: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Voorstelling;
 6. Tejatergroep Snippers: de vereniging gevestigd te Zevenbergen.

 

2 Toepassing Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Tejatergroep Snippers.
 2. De toepassing van andere voorwaarden van Klant wijst Tejatergroep Snippers uitdrukkelijk van de hand.
 3. Tejatergroep Snippers is gerechtigd de Algemene Voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Tejatergroep Snippers te raadplegen.

 

3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen van de betaling.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tejatergroep Snippers langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Tejatergroep Snippers is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tejatergroep Snippers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Tejatergroep Snippers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Toegangsbewijzen zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Toegangsbewijzen, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Toegangsbewijs bij Klant vanaf het moment dat de Toegangsbewijzen hem hebben bereikt.
 5. Toegangsbewijzen kunnen bij ziekte of calamiteit worden gerestitueerd. Klant kan hiervoor contact opnemen met Tejatergroep Snippers via mail info@snippersonline.nl.
 6. Toegangsbewijzen kunnen worden geruild voor een andere Voorstelling, mits er voor die Voorstelling nog Toegangsbewijzen verkrijgbaar zijn. Klant kan hiervoor contact opnemen met Tejatergroep Snippers via mail info@snippersonline.nl.

 

4 Prijzen en betaling

 1. Klant betaalt voor de bestelde kaarten voor Voorstelling voor de vastgestelde prijs. Betaling vindt plaats door op de website van Tejatergroep Snippers aangegeven wijze.
 2. Alle prijzen van Tejatergroep Snippers zoals vermeld op de website zijn in euro’s.
 3. Tejatergroep Snippers brengt geen service- of administratiekosten in rekening.

 

5 Leveringstermijnen

 1. Toegangsbewijzen worden afgehaald een half uur tot 5 minuten voor aanvang van de Voorstelling. Tejatergroep Snippers zal het door Klant opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Tejatergroep Snippers een nieuw e-mailadres heeft meegedeeld.

 

6 Privacy

 1. De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.